Hieronder vallen alle specifieke projecten die op maat voor opdrachtgevers ontwikkeld worden.

Er wordt gewerkt aan nieuwe projecten die om maatwerk vragen

De experts van de Bisbee Academie ontwikkelen in opdracht van onze klanten nieuwe producten. Voorbeelden van deze maatwerktrajecten zijn het ontwikkelen van een curriculum voor de vakantieschool of het opzetten van een scholingstraject voor docenten van onze klanten die een vaardigheid moeten leren in bijvoorbeeld examineren. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van nieuwe opleidingsproducten en methodes voor klanten uit het werkveld.

Training: Taalgericht vakonderwijs in het mbo en vo

We bieden docenten handvatten om meer plezier te behalen uit het lesgeven aan studenten met een beperkt taalniveau in het Nederlands, waarmee ze ook betere resultaten zullen behalen. Deze training is heel praktisch en basic, maar vooral ook heel leuk!

Wat levert de training taalgericht vakonderwijs op?

Als deelnemer aan de training krijg je inzicht in de leerbehoeften van studenten, zodat je gericht weet hoe je de Nederlandse taal in je vakgebied kunt integreren en hoe je de studenten kunt ondersteunen en begeleiden.

Deze training is gericht op:
• Betere resultaten en minder uitval van studenten
• Grotere motivatie voor zowel docent als student
• Het onderwijs onder de loep: hoe geef je les en zijn er verbeterpunten?
• Samenhang tussen verschillende vakken
• Eye-openers in je dagelijkse werk
• Lesmateriaal, want de training is heel praktijkgericht

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor mbo- of vo- docenten met studenten in de klas, die een beperkt taalniveau in het Nederlands hebben.
Om de effectiviteit van de training te vergroten, wordt een kort onderhoud van de trainer met de teamleider gepland om de verwachting betreffende de training goed af te stemmen. Als daar behoefte aan is, wordt in het team gepeild waar de specifieke leerbehoefte ligt.

Meer informatie?
Bekijk onze brochures voor de trainingen voor taalgericht vakonderwijs in het vo of mbo of neem contact op via het formulier onderaan de pagina.

Kalibreersessies Nederlands, Engels en Duits

Taalexamens beoordelen is bij uitstek mensenwerk. Assessoren beoordelen tijdens hun werk een spreek- of schrijfproduct aan de hand van beoordelingsmodellen die geënt zijn op de Meijerinkniveaus. Hoewel de beoordelingsmodellen houvast bieden, is niet gezegd dat iedereen altijd op dezelfde beoordeling uitkomt. Wanneer is iets nog voldoende en wanneer is een aspect onvoldoende? Wat moet een kandidaat laten zien om boven het gevraagde niveau uit te stijgen?

In een kalibreersessie bespreken de deelnemers meerdere examens en voeren in duo’s of in groepjes een beoordelaarsoverleg. Hierbij zoomen we in op de beoordelingscriteria en passen we zoveel mogelijk de WACKER-methode toe.

Het doel van de sessie is:

 • Het verkleinen van interpretatieverschillen
 • Het vergroten van de beoordelaarsbetrouwbaarheid
 • Het helder hebben van de beoordelingscriteria
 • Het leren van elkaars zienswijze
 • Bewust worden van eigen valkuilen
 • Op een leuke en prettige manier inhoudelijk bezig zijn met je vak
 • Zo nodig het aanvullen van het interne afsprakendocument

Voor wie?
Deze sessies zijn alleen toegankelijk voor assessoren van Bisbee. Ziet u ook de noodzaak in van het kalibreren met uw team? Wij verzorgen ook incompany kalibreersessies en komen dan graag bij u op locatie. Wij maken daarbij graag gebruik van door u aangeleverde examenproducten.

Het EVC+ traject

Naast het EVC-begeleidingstraject verzorgt Bisbee ook EVC+ trajecten. Het traject is bedoeld voor docenten die via een EVC-procedure hun certificaat tot ‘Competent docent NT2’ willen behalen, maar die nog wat kennis op bepaalde gebieden nodig hebben.

Soms hebben docenten wel al behoorlijk wat ervaring met lesgeven aan NT2-cursisten, maar hebben zij nooit een officiële NT2-opleiding gevolgd. Wanneer zij net iets te weinig ‘bagage’ hebben om zelfstandig een EVC-procedure te lopen, vanwege een te gering inzicht in het tweedetaalverwervingsproces, dan kan het EVC+traject uitkomst bieden.

Anderstalige cursisten NT2 volgen les

Wat houdt het EVC+ traject in?

Wij bieden daarom een combinatie aan van begeleidingsbijeenkomsten voor het portfolio en kennissessies. Deze kennissessies geven de basiskennis voor een NT2-docent. Na het volgen van deze sessies kan het geleerde in praktijk worden gebracht. Het is dan ook belangrijk dat deze kennissessies in het eerste deel van het traject plaatsvinden. De cursisten krijgen kennis aangereikt, maar ook handvatten en tips voor het in praktijk brengen van deze opgedane kennis.

Zo is het voor een NT2-docent erg belangrijk om kennis te hebben van differentiëren. Dit is voor elke docent in het reguliere onderwijs belangrijk, maar voor een NT2-docent is het essentieel. Hij/zij krijgt namelijk te maken met continue instroom. Dit zorgt voor veel niveauverschil in de groep. Naast deze didactische training worden er ook trainingen aangeboden over de verschillende niveaugroepen waar een docent mee te maken kan krijgen. Zo is er een training over het Staatsexamen, maar ook over alfabetisering bijvoorbeeld.

We maken samen met de opdrachtgever een keuze uit de volgende trainingen:

 • Differentiëren
 • Hoe geef ik les aan analfabeten?
 • Staatsexamen I en II
 • Woordenschatonderwijs
 • Online lesgeven aan NT2-leerlingen
 • Het nieuwe inburgeringsstelsel

Al naar gelang de behoefte van het docententeam, kunnen trainingen worden toegevoegd of worden vervangen door andere trainingen die wij aanbieden.

Halverwege het traject wordt er gestart met de 4 begeleidingsbijeenkomsten om het portfolio samen te kunnen stellen. Zie meer over de begeleidingsbijeenkomsten via deze link.

Dit EVC+traject heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar en kan eventueel een uitloop hebben van een half jaar.

Masterclass ‘Communicatie met mijn anderstalige leerlingen in het MBO’

Wanneer je als docent werkzaam bent in het reguliere VO of MBO, krijg je te maken met anderstalige leerlingen. Het kan af en toe best lastig zijn om deze groep leerlingen aan te laten sluiten of zelf aansluiting te krijgen met deze doelgroep.

Je merkt bijvoorbeeld dat hun woordenschat nog niet groot genoeg is om mee te kunnen draaien in de reguliere lessen. Ook kan het zijn dat ze de stof niet meekrijgen omdat je, als docent,  te snel spreekt. Los van deze taalproblemen, zijn er wellicht ook andere zaken aan de orde, zoals aanpassingsproblemen omdat zij een ander schoolsysteem gewend zijn. Denk daarnaast aan het feit dat zij opgegroeid zijn in een andere cultuur, waarin normen en waarden verschillend kunnen zijn. Verder zien we dat deze leerlingen soms traumatische ervaringen hebben meegemaakt, waar wij als docent geen weet van hebben.

Deze masterclass leert ons:

 • Via praktische voorbeelden hoe te communiceren en om te gaan met mensen uit een andere cultuur
 • Wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de integratie van migranten
 • Het eigen taalniveau aan te passen aan het taalniveau van de anderstalige
 • Hoe we kunnen meehelpen aan het vergroten van de woordenschat van onze leerlingen
 • Het verschil te zien in het onderwijssysteem van het land van herkomst en in Nederland

Kortom: het geeft je meer inzicht en hierdoor begrip in het leven van jouw anderstalige leerlingen. Het helpt je om jouw lessen toegankelijker te maken voor hen en het zal de communicatie zeker verbeteren.

Over de trainer:
Onze trainer Hans is geboren in Zimbabwe en heeft in verschillende landen gewerkt. Hij weet als geen ander hoe het is om in een land te werken terwijl je de taal en de cultuur niet goed kent. Met zijn ervaring in het reguliere mbo als docent én zijn ervaring als docent NT2, bezit hij over een grote dosis ervaring en kennis op het gebied van interculturele communicatie tussen docent en leerling. Daarnaast heeft Hans jarenlange ervaring in het opzetten van leer-/werk projecten voor anderstaligen en het begeleiden van NT2-ers op weg naar werk.  Hij heeft hierdoor gezien wat zij nodig hebben om de stap van het onderwijs naar de beroepspraktijk te maken.

Zijn trainingen zijn erg levendig en pakkend omdat Hans gebruik maakt van inspirerende voorbeelden vanuit eigen praktijk. Het wordt je, door het zien en horen van deze levendige voorbeelden, heel helder waarom de communicatie tot nu toe niet is gelukt. Hans koppelt in zijn masterclass de theorie aan de praktijk en weet de docent handvatten te geven om beter om te gaan met zijn leerlingen.

Interesse om de workshop Incompany uit te laten voeren?
Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op of bel naar 073-3034621!

Online training: 'Effectiever lesgeven door taalgericht vakonderwijs'

Wat houdt de training in?

Je doet in deze workshop kennis op rondom taalontwikkelende lessen. Je krijgt tips om taaltoegankelijke lessen te geven en je leert op welke manier je woordenschatontwikkeling van je leerlingen kunt bevorderen.

De trainer

In 2004 maakte Corintha kennis met het vakgebied Nederlands als Tweede Taal. Inmiddels geeft zij NT2-les aan verschillende doelgroepen, van beginners tot vergevorderde. Corintha probeert bij haar cursisten te achterhalen welke manier van lesgeven het beste werkt. Daarbij maakt zij gebruik van activerende werkvormen. De laatste jaren geeft zij les aan docenten, organiseert zij intervisiemiddagen en ontwikkelt ze nieuw cursusmateriaal.

Doelgroep en duur

 • Docenten in het voortgezet onderwijs en mbo die lesgeven aan kleurrijke klassen.

 • De training duurt 3 uur.

Introductie

 • Korte kennismaking, het programma
 • Taaltoegankelijke lessen, waar denk je aan?

Je lessen in de praktijk

 • Drieslag taal met aandacht voor taal
 • Tips voor je lessen
 • Het aanpassen van je taalgebruik

Interactie en spreekvaardigheid

 • Interactie stimuleren, suggesties voor vragen aan leerlingen
 • Omgaan met spreekangst
 • A-5 kaart met tips: spreken en begrepen worden

Aandacht voor woordenschatontwikkeling

 • Het belang van woordenschatontwikkeling, didactiek
 • Waarin verschilt schooltaal van dagelijkse taal?

Werken met teksten

 • Taalniveaus van het raamwerk
 • Het niveau van een tekst bepalen
 • Leerlingen ondersteunen bij het lezen en begrijpen van teksten
 • Voorbeelden

Afronding

 • Tips voor verdere studie (websites, webinars)

Masterclass ‘Met coachen ZIE JE WEL! ‘Hoe word ik een goede coach voor mijn leerlingen?’’

De rol van docent is aan het veranderen: zo staan we niet altijd meer vóór de klas, maar ín de klas. De niveaus, de wensen en de leerstijlen van onze leerlingen zijn niet homogeen, maar heterogeen. Kortom, de verantwoordelijkheid ligt meer bij de leerling, de docent is hierin begeleider/coach.

Basistraining Coaching voor docenten
Coaching is een vak apart. Niet elke docent ís per definitie een goede coach. Je hebt hiervoor de juiste vaardigheden nodig. Naast vaardigheden moet ook de wil aanwezig zijn om op deze nieuwe manier les te gaan geven. En laten we niet vergeten dat er vooral ook kennis nodig is: kennis van het coachingsvak.

We besteden o.a. aandacht aan de volgende onderwerpen: gesprekstechnieken, oplossingsgericht gesprekken voeren, (echt) luisteren, het verschil tussen advies geven en vragen stellen. We oefenen met deze coachingsvaardigheden en geven tips en adviezen, zodat jij als coach ín de klas kunt staan!

Interesse?
Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op of bel naar 073-3034621!

Workshop Bisbee Academie voor assessoren

Masterclass 'Activerende werkvormen'

Deze workshop is bedoeld als aanzet om meer activerende
werkvormen te gaan gebruiken in je lessen. Wij staan tijdens deze
workshop stil bij de verschillende manieren van lesgeven en de
verschillende actieve werkvormen.

Wij zullen een aantal werkvormen laten zien waarbij je zelf zult
ervaren hoe het voor je cursisten is om deze uit te voeren.

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor zowel taaldocenten die werkzaam
zijn in de volwasseneneducatie als in de ISK.

Interesse?
Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op of bel naar 073-3034621!

Bisbee Academie Cursussen

Workshop 'Omgaan met orde verstorend gedrag in de klas'

In sommige klassen is het niet prettig om les te geven: leerlingen praten door de instructie van de leraar heen, ze geven brutale antwoorden of ze weigeren aan het werk te gaan.

Een corrigerende opmerking van de leraar of de uitwisseling van negatieve appjes, kan er zomaar voor zorgen dat de situatie in korte tijd behoorlijk uit de hand loopt.

Niets lijkt te helpen. Negeren, complimentjes geven of straffen: het heeft maar weinig effect. De problemen houden aan of verergeren zelfs.

Wat zijn helpende oplossingen?

In deze workshop zal Kees aandacht besteden aan:

 • Strategieën voor leraren die beginnend probleemgedrag snel doen stoppen.
 • Escalerend gedrag in de klas opmerken en handelen.
 • Omgaan met agressie van leerlingen.

De workshop is een afwisseling van luisteren, discussie en het uitvoeren van opdrachten.

Voor wie?
Deze workshop is bestemd voor docenten en onderwijsondersteuners in het MBO. De workshop kan incompany worden gegeven.

Over de trainer
Onze trainer heeft ruime ervaring binnen het onderwijs als leraar, interne begeleider, hogeschoolhoofddocent, onderwijsadviseur en onderzoeker. In 2008 promoveerde hij op het onderwerp “agressie bij jongens” bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de UU.

Kees heeft een eigen trainingsbureau dat maatwerk levert op het gebied van gedrag, pesten en sociaal-emotioneel leren.

Daarnaast is auteur van vele onderwijsartikelen en boeken over het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag.

Interesse?
Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op of bel naar 073-3034621!

Masterclass 'Interculturele communicatie'

DSC00462

Cultuur speelt een belangrijke rol in onze communicatie met de
anderstaligen. Verschillend gebruik van codes in culturen en
talen, verbaal en non-verbaal, kan tot misverstanden leiden.
In deze workshop word je je bewust van je eigen culturele programmering en krijg je kennis over basiswaarden aangereikt.

Centrale vraag in de workshop: ‘Hoe kan je op gelijkwaardige
manier omgaan met cultuurverschillen?’. We bespreken praktische
suggesties om samen met cursisten bewustwording te stimuleren
en kennis en ervaringen te delen. We oefenen door middel van
rollenspellen met aandachtig luisteren, het stellen van open
vragen en samenvatten.

Interesse?
Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op of bel naar 073-3034621!

Masterclass 'Werkgeluk'

We willen allemaal gelukkig zijn. Toch weten maar weinig mensen hoe we ons geluk daadwerkelijk kunnen vergroten. Vaak zoeken we het in de verkeerde zaken en bezigheden.

Ga jij met plezier naar je werk? Of sluimert er weleens een gevoel dat het misschien beter zou kunnen, dat het leuker of uitdagender zou kunnen zijn?

In deze workshop Werkgeluk gaan wij kijken naar de opties en mogelijkheden om je werkplezier te vergroten. Wat zou anders kunnen? Wat kan ik hier zelf in betekenen en welk deel ligt misschien niet bij mijzelf? Tijdens de workshops staan we stil bij de volgende thema’s:

 • Wetenschappelijk onderzoek over (werk)geluk;
 • De invloed van aanleg en persoonlijkheid;
 • Hoe blijf ik in balans en hoe herken ik signalen?
 • Eigenaarschap / persoonlijk leiderschap
 • Omdenken: hoe werkt dat eigenlijk?
 • Tips voor de praktijk (geluksactiviteiten)

De trainer:
Ester werkt als organisatieadviseur, trainer en coach. Zij combineert haar kennis en ervaring om organisaties en teams te ondersteunen in hun verandering en ontwikkeling. Onder andere is zij gecertificeerd MBTI practitioner (een persoonlijkheidsanalyse tool voor teams).


Haar focus: Veranderingsbereidheid, (persoonlijk) leiderschap, engagement, samenwerking, communicatie.

Interesse?
Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op of bel naar 073-3034621!

Masterclass ‘Differentiëren in de NT2-klas'

Workshop van de Bisbee Academie

Herken je dit? Je begint je les met een uitleg over een onderwerp
en je ziet dat enkele leerlingen al snel niet meer opletten. Hoe zorg
je dat jouw leerlingen of cursisten, met verschillende niveaus en
achtergronden, toch gemotiveerd aan de slag gaan?

In deze workshop willen wij jullie met praktische tips, adviezen en
met grotere of kleinere ingrepen in je les, verder op weg helpen
naar meer differentiatie.

Voor wie?
Deze workshop is voor NT2 docenten in de volwasseneneducatie,
ISK of taalklas PO, maar ook voor docenten in het regulier onderwijs die veel met NT2 leerlingen werken.

Interesse?
Neem dan via het formulier onderaan deze pagina contact met ons op of bel naar 073-3034621!

Heeft uw school interesse in een training uit ons aanbod of een training op een ander gebied?

Neem dan contact op met de Bisbee Academie via 073-3034621 of stuur eens bericht via onderstaand formulier!