Bisbee Flexonderwijs draagt zorg voor goed personeel in het onderwijs. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en willen bijdragen aan een samenleving waarin voor iedereen gelijke kansen bestaan.

Bisbee is er van overtuigd dat ieder individu met zijn eigenheid en talent het verschil kan maken. Bisbee wijst iedere vorm van discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag af.

Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit beleid en de wet- en regelgeving op dit gebied. Directie en management zijn eindverantwoordelijk.

Ons beleid m.b.t. discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag

Bisbee discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. Wij hechten waarde aan vaardigheden, competenties en talenten.

Opdrachten tot het maken van direct onderscheid, valt onder discriminatie. Hierbij wordt een persoon of groep benadeeld op discriminerende gronden. Opdrachten van deze aard willigt Bisbee niet in.

Bisbee maakt ook geen indirect onderscheid naar personen. Dit zou het geval zijn als bijvoorbeeld een verzoek gedaan wordt een persoon te werven die wat betreft zijn leeftijd goed past in het team. Dergelijke verzoeken kunnen leiden tot discriminatie op grond van leeftijd. Bisbee willigt dergelijke verzoeken niet in.

Intimidatie en ander ongewenst gedrag, of handelingen die een bedreigende, beledigende of kwetsende werkomgeving veroorzaken worden door Bisbee niet getolereerd.

Hoe handelen wij?

We vinden het belangrijk dat mensen die bij ons en met ons werkzaam zijn ons standpunt kennen en weten dat Bisbee “nee” zegt tegen discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag.

  • Onze directie en leidinggevenden brengen een heldere boodschap. Medewerkers kunnen zich voortdurend gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie. Bij het tegengaan van discriminatie vinden wij dat goed voorbeeldgedrag een rol speelt. Leidinggevenden maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar. Zij scheppen een omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.
  • Zo wordt ook geen ruimte gegeven aan intimiderend of ander ongewenst gedrag waarbij hier ook voorbeeldgedrag van management en directie een belangrijke rol geeft, evenals het bespreekbaar maken van dit onderwerp in overleggen en één op één gesprekken.
  • Nieuwe medewerkers worden tijdens hun inwerktraject geïnformeerd over onze richtlijnen waarbij voorbeelden en situaties die zich voor kunnen doen uitgebreid besproken worden.
  • In de diverse overleggen organisatie breed staat het beleid op het gebied van ‘discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag’ twee maal per jaar op de agenda met als doel uitgebreid met elkaar stil te staan bij het beleid in relatie tot onze dagelijkse werkzaamheden.
  • Alle medewerkers ontvangen drie maal per jaar een informatieve mail over het onderwerp waarna een contactmoment plaats vindt om met elkaar erover te spreken.
  • Wij gebruiken de materialen van de campagne “Werkjijmeezegnee”.

Vragen en klachten

Indien een persoon in het contact met Bisbee in aanraking komt met discriminatie, intimidatie of ander ongewenst gedrag dan kan deze persoon hiervan melding maken bij afdeling personeelszaken, email: pz@bisbee.nl. De melding zal op objectieve wijze in behandeling worden genomen in overleg met de directie waarna terugkoppeling plaats vindt. Ook als over dit onderwerp vragen bestaan naar aanleiding van het contact met Bisbee, kunnen deze op dit mailadres gesteld worden.