Interesse in stagiaire(s)?

Uniek scholingstraject voor docenten

Bisbee Flexonderwijs is de partij voor snel inzetbare en flexibele docentencapaciteit in het onderwijs aan anderstaligen. Aangezien de vraag naar flexibele en bekwame docenten binnen de volwasseneneducatie en ISK nog steeds aan de orde is, organiseren wij samen met Radboud in’to Languages wederom een leer- en werktraject tot gecertificeerd NT2-docent. De startdatum van dit traject is 2 april. Dit leerwerktraject is voor docenten die ervaring met een anderstalige doelgroep willen opdoen, hun onderwijservaring willen verbreden of een carrière switch binnen het onderwijs willen gaan maken en bovendien het erkende certificaat tot competent NT2-docent willen behalen. De doelgroeppersonen hebben een lesbevoegdheid en hebben ervaring als docent of leraar voor de klas.

Een belangrijk onderdeel van het scholingstraject is om, middels een stage, actuele praktijkervaring met anderstalige cursisten op te doen binnen de volwasseneneducatie of ISK (EOA).

INTERESSE IN STAGIAIR(E)S?

Heeft u interesse om één of meer van onze docenten in opleiding een stageplaats aan te bieden om de benodigde praktijkervaring op te kunnen doen én hen in de gelegenheid te stellen om het vereiste portfolio op te bouwen?

Wat betekent dit voor u?

Gedurende de opleidingsperiode heeft u minimaal één dag per week een extra, lesbevoegde docent in de klas. Deze docent kan uw huidige docent(en) ontlasten en ondersteunen door bijvoorbeeld zelfstandig les te geven. U betaalt geen stagevergoeding!

Waar werken de stagiair(e)s aan?

Onze cursisten, uw stagiair(e)s werken namens Bisbee tijdens het traject aan verschillende doelstellingen:

Tijdens het traject komen de belangrijkste aspecten van het NT2-onderwijs aan de orde en worden de vier vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en de theorie van de tweedetaalverwerving behandeld.

De cursisten volgen gedurende het leerwerktraject verschillende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door docenten van Radboud in’to Languages. Bij elke bijeenkomst staat een thema centraal. Dit onderwerp vormt de basis voor een praktijkopdracht en het aanleggen van het portfolio. Deze voert de cursist/stagiair(e) tijdens de stage op school uit.

Iedere stagiair(e) wordt zowel door ons, als door u begeleid. Concreet vragen we van u dat de begeleiding door een ervaren en bevoegde NT2-docent wordt gedaan.

Begeleiding stagebegeleider

Deze docent is verantwoordelijk voor het faciliteren van leersituaties en het beoordelen/adviseren van de cursist. Een cursist komt, gedurende de opleidingsperiode, minimaal 1 dag per week bij u stagelopen. Het leer- en werktraject start 2 april en duurt tot eind december met een afronding (assessment) in januari 2022.

Tijdens de stageperiode doet de cursist/stagiaire vakgerichte didactische ervaring op, voert verwerkingsopdrachten uit, observeert ervaren collega’s, verzorgt zelf les(sen), neemt deel aan intercollegiaal overleg of intervisiebijeenkomsten en maakt kennis met het reilen en zeilen op de werkvloer. De tijdsinvestering tijdens de opleidingsperiode bedraagt ongeveer 20 uur aan begeleiding.

Kortom, gedurende de tijd dat onze cursisten bij u zijn, dienen ze zo veel mogelijk de praktijk te ervaren die ze tijdens de studiebijeenkomsten in theorie krijgen. De lestijden van de stagiair(e) worden met u afgestemd. Ook stellen we altijd uw cursisten/leerlingen, uw lesmethoden en eventuele andere relevante factoren voorop in het stageprogramma.

Samengevat vragen we van u als stagebieder:

  • Het ter beschikking stellen van een gecertificeerde NT2-docent die als stagebegeleider het aanspreekpunt voor de stagiair(e). Deze stagebegeleider fungeert als mentor voor de stagiaire.
  • De begeleiding van een stagiair(e) neemt in totaal, over de gehele opleidingsperiode, ongeveer 20 uur in beslag.
  • De faciliteiten om ervaren NT2-docenten te observeren en te raadplegen.
  • De mogelijkheid om lesprogramma’s voor te bereiden en uit te voeren.
  • Toegang tot uw les- en toetsmethodes.

BEGELEIDING Radboud in’to Languages EN BISBEE
Radboud in’to Languages is het aanspreekpunt voor de stagiair(e) als het gaat om de theorie. Ook coachen zij de cursist tijdens het opstellen van het portfolio. Daarnaast neemt Bisbee een deel van de coaching en begeleiding voor haar rekening (lesbezoek en coaching gesprek).

Een van de onderwijsmanagers van Bisbee begeleidt onze cursisten naar stage en is daarmee ook voor u het aanspreekpunt. Er worden periodiek voortgangsgesprekken gevoerd.

Heeft u interesse?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Bisbee. Of bel of mail met een van onze onderwijsmanagers voor meer informatie.

Alle info over de stageplaatsen vindt u ook in ons leaflet.