Interesse in stagiaire(s)?

Uniek opfristraject voor docenten po, vo en mbo

Wij organiseren samen met NCOI een leerwerktraject voor docenten met een lesbevoegdheid die (weer) in het onderwijs willen gaan werken. De doelgroeppersonen hebben (n)ooit in het onderwijs (po, vo of mbo) gewerkt maar zijn op dit moment niet actief in dit werkveld. Alle deelnemers in dit traject hebben een lesbevoegdheid maar hebben een aantal jaar niet in het onderwijs gewerkt. Een belangrijk onderdeel van het scholingstraject is om, middels een stage, actuele praktijkervaring op te doen.

INTERESSE IN STAGIAIR(E)S?

Heeft u interesse om één of meer van onze docenten uit deze unieke opleiding een stageplaats aan te bieden om de benodigde praktijkervaring op te kunnen doen én hen in de gelegenheid te stellen het portfolio (persoonlijk e-magazine) op te bouwen? Gedurende de opleidingsperiode heeft u minimaal één dag per week een extra docent in de klas. Deze docent kan uw huidige docent(en) ontlasten en ondersteunen door bijvoorbeeld zelfstandig les te geven. U betaalt geen stagevergoeding!

Waar werken de stagiair(e)s aan?

• Verkrijgen van ruime basiskennis over leren en lesgeven
• Coachen en differentiëren
• Verwerven van vakdidactische vaardigheden:
professioneel voor de klas
• Timemanagement
• “Voor en na de pauze” (koppeling praktijkervaring
en ‘eigen situatie/kennis’ hetgeen resulteert in een
persoonlijk actieplan
• Mediawijsheid

Tijdens het leerwerktraject volgen de cursisten verschillende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden verzorgt door docenten van NCOI. Bij elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal. Dit onderwerp vormt de basis voor een praktijkopdracht. Deze voert de cursist/stagiair(e) in uw school uit.

Begeleiding stagebegeleider

Iedere stagiair(e) wordt zowel door ons, als door u begeleid. Concreet vragen we van u dat de begeleiding door een ervaren en bevoegd docent wordt gedaan. Deze docent is verantwoordelijk voor het faciliteren van leersituaties en het beoordelen/ adviseren of de cursist. Een cursist komt, gedurende de opleidingsperiode, minimaal 1 dag per week bij u stagelopen. Het opleidingstraject duurt 6 maanden. Daarbij doet hij/zij vakgerichte didactische ervaring op, voert verwerkingsopdrachten uit, observeert ervaren collega’s, verzorgt zelf les(sen), neemt deel aan intercollegiaal overleg of intervisiebijeenkomsten en maakt kennis met het reilen en zeilen op de werkvloer. De tijdsinvestering tijdens de opleidingsperiode bedraagt ongeveer 10 uur aan begeleiding.

Kortom, gedurende de tijd dat onze cursisten bij u zijn, dienen ze zo veel mogelijk de praktijk te ervaren die ze tijdens de studiebijeenkomsten in theorie krijgen. De lestijden van de stagiair(e) worden met u afgestemd. Ook stellen we altijd uw leerlingen/studenten, uw lesmethoden en eventuele andere relevante factoren voorop in het stageprogramma.

Samengevat vragen we van u als stagebieder:

• Het ter beschikking stellen van een gekwalificeerde
stagebegeleider als aanspreekpunt voor de stagiair(e).
Deze stagebegeleider fungeert als mentor voor de
stagiaire.
• Een begeleiding van een stagiair(e) neemt in totaal, over
de gehele opleidingsperiode, ongeveer 10 uur in beslag.
• De faciliteiten om ervaren docenten te observeren en te
raadplegen.
• De mogelijkheid om lesprogramma’s voor te bereiden en
uit te voeren.
• Toegang tot uw les- en toetsmethodes.

BEGELEIDING NCOI EN BISBEE
NCOI is het aanspreekpunt voor de stagiair(e) als het gaat om de theorie. Ook coachen zij de cursist tijdens het opstellen van het portfolio (e-Magazine). Daarnaast neemt Bisbee een deel van de coaching en begeleiding voor haar rekening (lesbezoek en coaching gesprek).
De onderwijsmanager van de Bisbee Academie begeleidt onze cursisten naar stage en is daarmee ook voor u het aanspreekpunt. Er worden periodiek voortgangsgesprekken gevoerd.

Heeft u interesse?

Dan horen wij graag van u!