Interesse in stagiaire(s)?

Uniek scholingstraject voor docenten

Bisbee Flexonderwijs zet een uniek ISK-/NT2-scholingstraject (VO) in de markt. De startdatum van dit traject is 7 oktober. Wij organiseren samen met VU Amsterdam een leerwerktraject voor docenten die ervaring met een anderstalige doelgroep willen gaan opdoen, hun onderwijservaring willen verbreden of een carrière switch binnen het onderwijs willen gaan maken. De doelgroeppersonen hebben een lesbevoegdheid en hebben ervaring als docent of leraar voor de klas.

Een belangrijk onderdeel van het scholingstraject is om, middels een stage, actuele praktijkervaring met anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar binnen ISK (Internationale Schakel Klas) op te doen.

INTERESSE IN STAGIAIR(E)S?

Heeft u interesse om één of meer van onze docenten uit deze unieke opleiding een stageplaats aan te bieden om de benodigde praktijkervaring op te kunnen doen én hen in de gelegenheid te stellen om opdrachten te maken?

Gedurende de stageperiode heeft u minimaal één dag per week een extra, lesbevoegde docent in de klas. Deze docent kan uw huidige docent(en) ontlasten en ondersteunen door bijvoorbeeld zelfstandig les te geven. U betaalt geen stagevergoeding!

Alle info over de stageplaatsen vindt u ook in ons leaflet.

Waar werken de stagiair(e)s aan?

Tijdens het traject komen de belangrijkste aspecten van
het NT2-onderwijs aan een ISK-doelgroep aan de orde en
worden de vier vaardigheden (spreken, luisteren, lezen
en schrijven) en de theorie van de tweedetaalverwerving
behandeld.

De cursisten volgen gedurende het leerwerktraject
verschillende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden
verzorgd door docenten van VU Amsterdam. Bij elke
bijeenkomst staat een onderwerp centraal. Dit onderwerp
vormt de basis voor een praktijkopdracht. Deze voert de
cursist/stagiair(e) tijdens de stage op school uit.

Iedere stagiair(e) wordt zowel door ons, als door u begeleid. Concreet vragen we van u dat de begeleiding door een ervaren en bevoegde docent wordt gedaan.

Begeleiding stagebegeleider

Deze docent is verantwoordelijk voor het faciliteren van
leersituaties en het beoordelen/adviseren van de cursist.
Een cursist komt, gedurende de opleidingsperiode,
minimaal 1 dag per week bij u stagelopen. Het
scholingstraject duurt 4 maanden.

Daarbij doet hij/zij vakgerichte didactische ervaring op, voert
verwerkingsopdrachten uit, observeert ervaren collega’s,
verzorgt zelf les(sen), neemt deel aan intercollegiaal overleg of intervisiebijeenkomsten en maakt kennis met het reilen en zeilen op de werkvloer. De tijdsinvestering tijdens de opleidingsperiode bedraagt ongeveer 10 uur aan begeleiding.

Kortom, gedurende de tijd dat onze cursisten bij u zijn,
dienen ze zo veel mogelijk de praktijk te ervaren die ze
tijdens de studiebijeenkomsten in theorie krijgen.
De lestijden van de stagiair(e) worden met u afgestemd.
Ook stellen we altijd uw leerlingen/studenten, uw
lesmethoden en eventuele andere relevante factoren
voorop in het stageprogramma.

Samengevat vragen we van u als stagebieder:

• Het ter beschikking stellen van een gekwalificeerde
stagebegeleider als aanspreekpunt voor de stagiair(e).
Deze stagebegeleider fungeert als mentor voor de
stagiaire.
• Een begeleiding van een stagiair(e) neemt in totaal, over
de gehele opleidingsperiode, ongeveer 10 uur in beslag.
• De faciliteiten om ervaren docenten te observeren en te
raadplegen.
• De mogelijkheid om lesprogramma’s voor te bereiden en
uit te voeren.
• Toegang tot uw les- en toetsmethodes.

BEGELEIDING VU AMSTERDAM EN BISBEE
VU Amsterdam is het aanspreekpunt voor de stagiair(e) als het gaat om de theorie. Ook coachen zij de cursist tijdens het maken van opdrachten. Daarnaast neemt Bisbee een deel van de coaching en begeleiding voor haar rekening (lesbezoek en coaching gesprek).

Een van de onderwijsmanagers van Bisbee begeleidt
onze cursisten naar stage en is daarmee ook voor u
het aanspreekpunt. Er worden periodiek voortgangsgesprekken gevoerd.

Heeft u interesse?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Bisbee. Of bel of mail met een van onze onderwijsmanagers voor meer informatie.