Onze expertises

goed onderwijs

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie is het onderwijs dat aan volwassenen (dus niet-leerplichtigen) wordt gegeven. Wij voeren onderwijsopdrachten uit bij ROC's, gemeenten en particuliere instellingen, in trajecten gericht op NT1 of NT2:  

  • Alfabetisering
  • Inburgering
  • Staatsexamen
  • Taal op de werkvloer
  • Cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Web-groepen gericht op niveauverhoging

 

Internationale Schakelklas (ISK)

Nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen krijgen les in een Internationale Schakelklas (ISK). Wij verzorgen hier intensieve taallessen, zodat deze leerlingen zo snel mogelijk aansluiting vinden bij het regulier onderwijs. Ook besteden we aandacht aan vakken als Engels, rekenen en maatschappijleer. 

Taalklassen PO

In het primair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen tussen de 4 en 12 jaar, die de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheersen, les in een taalklas, met als doel door te stromen naar een reguliere klas. Wij werken met lesmethodes uit het primair onderwijs, maar ook met specifieke NT2-methodes voor kinderen en jongeren.

Taal op de werkvloer

Voor werkgevers is het van belang dat alle werknemers in het Nederlands kunnen communiceren en met instructies en veiligheidsvoorschriften om kunnen gaan. Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid, gericht op de werksituatie van de werknemer, zorgt voor een beter contact op de werkvloer.

Wij zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan arbeidsmigranten en de uitvoering van taaltrajecten, gericht op communicatie op de werkvloer. 

Zomerschool - Vakantieschool

Op een zomerschool of vakantieschool volgen anderstalige leerlingen of cursisten taal- en rekenlessen, gecombineerd met een breed scala aan activiteiten en cursussen. 

Als specialist in het taalonderwijs ontzorgen wij bij de opzet en uitvoering van een zomer- of vakantieschool. We ontwikkelen het lesprogramma en voeren dit uit. Het programma is er op gericht vaardigheden op peil te houden, de Nederlandse taal te oefenen en de deelnemers een leuke tijd te bieden. Het programma wordt altijd gekoppeld aan de doelen van de initiatiefnemer. 

Lees hier meer over onze vakantieschool. 

 

Regulier onderwijs

Docenten

In het regulier onderwijs (vo en mbo) zetten wij docenten in. Als avo docent, vakdocent met focus op taal of vakdocent in een specifiek werkgebied, zoals verpleegkunde of techniek. Dit doen vanuit de dienstverlening van Bisbee Flex. Lees verder

Taalassessoren

Met onze taalassessoren ontzorgen wij onderwijsinstellingen binnen het mbo en vo, op het gebied van examinering (Engels, Duits en Frans). Meer hierover leest u bij de dienstverlening van Taaltoetsers. Lees verder

Bisbee maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie Accepteer cookies