Klant in de spotlight: ISK, Koning Willem 1 College in ‘s-Hertogenbosch

ISK KW1C is ontstaan in 2013 na een overname van de ISK-afdeling die tot dan toe binnen de muren van Duhamel College gevestigd was. DuhamelCollege maakte onderdeel uit van De Bossche Vakschool. Mijn gesprekspartner, Ine de Kort, was op dat moment werkzaam als docent ISK bij het Duhamel College. De nieuwe ISK-school startte in 2013 met 35 leerlingen en 4 docenten die de overstap maakten naar het KW1C. 

 

We spreken met Ine de Kort, teamleider van EOA in Den Bosch en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Ine vertelt met veel passie over haar school. “We zijn gestart met een beperkte omvang qua leerlingen en docenten. In de afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. Het grootste aantal hebben we bereikt in 2017. Het aantal leerlingen bedroeg toen 300. Het was een enorme prestatie om de school met zoveel leerlingen en het bijbehorende personeel draaiende te houden. Er zijn meerdere redenen te noemen waardoor de school groeide. 

Van een school voor leerlingen uit de gemeente Den Bosch werd de school toegankelijk voor leerlingen uit de hele regio van het Samenwerkingsverband VO De Meierij. Bovendien werd de leeftijdsgrens verruimd van 16 naar 18 jaar en worden jongeren zonder startkwalificatie tot hun 23e jaar gestimuleerd om alsnog een diploma te halen. Ook speelde de instroom in Nederland van immigranten en AMV’ers een grote rol. Op dit moment heeft de school een groot aantal 18+ leerlingen. Deze leerlingen worden vooraf gescreend want “Ze moeten wel in te passen zijn in het schoolsysteem”, zegt Ine. 

Ine vertelt over de uitstroom van leerlingen. Zij zegt: “Dit is afhankelijk van de capaciteit van de individuele leerling en is leeftijdsgebonden. Leerlingen die een afgeronde opleiding uit het eigen land hebben kunnen zelfs naar een hbo- of mb3/4-opleiding. Om naar een mbo niveau 2-opleiding te kunnen moet de Nederlandse taal op een B1 staatsexamenniveau zitten”.  Vervolgens zegt ze: “Onze docenten begeleiden de leerlingen en ondersteunen hen naar een juiste vervolgopleiding. Voor ISK-leerlingen is het belangrijk om de overgang naar het reguliere onderwijs te ervaren als een warme landing. 

Vanuit het Samenwerkingsverband is er een ondersteuner toegewezen, die helpt bij deze overgang. Indien een leerling moeilijk plaatsbaar is, helpt deze ondersteuner ook bij het zoeken naar de juiste vervolgopleiding. De trajectbegeleiders hier op school zorgen voor alle administratieve ondersteuning. Er zijn vanuit ISK contacten met diverse scholen voor voortgezet onderwijs en verschillende ROC’s in de regio. Er wordt altijd gekeken naar wat de beste opleiding en school voor de leerling is”. 

 

Wat is er zo bijzonder aan de ISK in Den Bosch?  

Ine antwoordt: “De school is een veilige omgeving, een veilige setting voor nieuwkomers. Dat komt omdat het een kleinschalige school is met alleen ISK-leerlingen onder haar dak. Dit is prettig voor leerlingen om te kunnen wennen. Er kleeft echter ook een nadeel aan vast want de integratie is beperkt. Binnen een grote scholengemeenschap gaat dat gemakkelijker”.  

Ine gaat verder: “Door de omvang van de school, het aantal leerlingen, is het mogelijk om vakdocenten aan te trekken. Dit is voor leerlingen fijn omdat er dan een grotere afwisseling is en niet de gehele dag dezelfde docent voor de klas maakt dat leerlingen meer gemotiveerd zijn. 

“Er worden diverse projecten en activiteiten bedacht en uitgevoerd”, zegt Ine. “Vrijdag 20 september jl. deden de leerlingen mee aan World Cleanup Day. Samen met de docenten werd de wijk schoongemaakt en het zwerfafval verzameld. Leerlingen lopen altijd warm voor activiteiten. Zo deden ze eerder mee aan de burendag en waren de buren welkom op school”. 

Op dit moment zijn er een aantal studenten van Avans Hogeschool (sociale studies), die samen met de leerlingen aan de slag gaan. Ze helpen in de klas, zijn betrokken bij sport, maar ook individuele vragen van leerlingen worden door de studenten aangepakt. Ine zegt: “de verwachtingen zijn hooggespannen”. 

Ine gaat verder: “Binnen de school zijn er maatwerktrajecten, zoals bijvoorbeeld de instroomgroep. Deze groep varieert qua aantal leerlingen. Het zijn nu 24 leerlingen, verdeeld over twee groepen zodat de leerlingen de benodigde aandacht krijgen. Het programma bestaat uit een screening en een speciaal lesprogramma dat erop gericht is om de nieuwe leerlingen zo snel mogelijk in dpassende route binnen de ISK te laten instromen. Er is dus sprake van een continue instroom. Na de ISK-tijd van ongeveer twee jaar volgt de uitstroom naar bijvoorbeeld het mbo, maar ook uitstroom naar met name de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. 

De leerlingen lopen in februari twee weken stage bij de vo-school waar ze na de grote vakantie gaan instromen. De docenten die hierbij betrokken zijn gaan de leerlingen tijdens deze stageperiode bezoeken en hebben overleg met de reguliere vo scholen. Zij zijn daarvoor speciaal vrijgeroosterd. Er is een samenwerking met de Bossche Vakschool (vmbo-school) waar leerlingen die gaan uitstromen naar het vmbo gedurende het gehele schooljaar één dag per week mee kunnen lopen om alvast te wennen”. 

Ine vertelt: “Daarnaast is er een samenwerking met praktijkschool De Rijzert in Den Bosch. Leerlingen die gaan uitstromen naar deze school mogen vanaf februari tot einde schooljaar één dag in de week al praktijklessen volgen. Ze doen praktijkkennis op in de richting waarin ze gaan uitstromen. Ze worden begeleid door docenten van de ISK. Voor leerlingen is dit een prima gewenningsfase hetgeen voor later als ze definitief uitstromen veel voordelen biedt”. 

 

Hoe kijk je terug op de samenwerking met Bisbee tot nu toe?  

Zij zegt: “Bisbee heeft het goed gedaan, ondanks het feit dat ik samenwerk met een flexorganisatie heb ik een vaste kern van docenten in mijn team. Dit ervaar ik als heel prettig maar ook als erg wenselijk want we investeren in de docenten. De docenten volgen opleidingen, workshops (zoals Activerende didactiekMet woorden in de weer, Trauma sensitief lesgeven en Klassenmanagement voor ISK). Daarnaast organiseren we zinvolle studiedagen. Alle docenten zijn erg betrokken bij de leerlingen en de school. Er zijn inmiddels docenten met een eigen specialisatie binnen de ISK, zoals uitstroomgroep mbo en uitstroom voortgezet onderwijs (vmbo-en havo). Het bevalt heel goed, ik ben tevreden over de samenwerking met Bisbee”. 

 

Wat maakt het werk zo leuk?  

Ine is blij met haar rol als teamleider bij de ISK. Ze geniet iedere dag van de leerlingen en het docententeam. We hebben een leuk en professioneel team. De aansturing gaat in harmonie en dat werkt heel fijn. Ik ga iedere dag met plezier naar school.